­

Rented Property of Rangia Municipal Board


Market Name : Old Fish Market

Sl.No Tenure Code Room No. Tenure Name Father's Name
1 262 OFM-H5-015 Jannat Ali **
2 268 OFM-H6-001 Ashim Nandi Lt. Gauranga Ch. Nandi
3 269 OFM-H6-002 Ashim Nandi Lt. gauranga Chandra Nandi
4 270 OFM-H6-003 Gopal Paul **
5 271 OFM-H6-004 Benudhar Paul **
6 272 OFM-H6-005 Sarmita Saha Debasish Saha
7 273 OFM-H6-006 Bijoy Sankar Gupta Lt. Mahesh Gupta
8 274 OFM-H6-007 Rohit Gupta Bijoy Sankar Gupta
9 275 OFM-H6-008 Rahul Gupta Bijoy Sankar Gupta
10 276 OFM-H6-009 Pre/Sec Nibanua Santha **
11 277 OFM-H6-010 Bishnudayal Gupta **
12 278 OFM-H6-011 Dindayal Gupta **
13 279 OFM-H6-012 Sunita Devi Wife of- Sri Dindayal Gupta
14 280 OFM-H6-013 Bhanu Nath W/o- Sadagar Nath
15 281 OFM-H6-014 Md. Zamal Hussain Manower Hussain
16 282 OFM-H7-001 Aman Ali Mahmud Ali
17 283 OFM-H7-002 Nijara Baishya W/o-Lt. Gunajyoti Baishya
18 284 OFM-H7-003 Akhilananda Bhatta Lt. Karuna Nanda Bhatta
19 285 OFM-H7-004 Chanmahammad Ali Lt. Surat Ali
20 286 OFM-H7-005 Prahlad Baishnab Lt. Nadia Bihari Baishnab
21 287 OFM-H7-006 Askar Ali Nur Ali
22 288 OFM-H7-007 Sd. Ayub Ali Lt. Asgar Ali
23 289 OFM-H7-008 Salimuddin Ahmed Saifuddin Ahmed
24 290 OFM-H7-009 Debasish Saha **
25 291 OFM-H8-001 Abdul Majid Piar Ali
26 292 OFM-H8-002 Jaitun Bibi W/o- Babul Ali
27 402 OFM-H6-015 Niha Alam Abul Hussain Alam